TÜBİTAK-2242
15.000 TL ÖDÜLLÜ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMALARI
DUYURUSU

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda bilimsel çözümler üretmelerini ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik olarak projeler geliştirmelerini teşvik etmek için Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması düzenlenmektedir. 

Başvurular 14 Şubat-10 Mayıs 2019 tarihlerinde https://e-bideb.tubitak.gov.tr/basvuruacikprogramlar.htm  adresinden alınacaktır. 

Yarışma kapsamında bir proje ile aşağıda yer alan kategorilerden yalnızca birine başvuru yapılabilir.

Akıllı Şehirler ve Ulaşım 

Şehirlerin sorunlarının çözümü ve şehir halkının yaşam standartlarının arttırılması için altyapı, güvenlik, yönetim vb. konularda geliştirilen akıllı çözümler ile erişilebilir, etkili, verimli ve güvenli ulaştırma sistemlerinin geliştirilmesini hedefleyen projeler bu kategoride değerlendirilir. 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

Bilgi güvenliği, bulut bilişim, büyük veri analitiği, e-öğrenme teknolojileri, mobil uygulamalar, robotik ve mekatronik sistemler, modelleme ve simülasyon, nesnelerin interneti, semantik web teknolojileri, yapay zeka, sensör teknolojileri, e-ticaret vb. konulardaki projeleri kapsar.  

Eğitim

Bu kategori, eğitim alanında yenilikçi ve uygulanabilir fikirler içeren projelere yöneliktir. Eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak teknolojik fikirler ile mevcut eğitim materyallerinin geliştirilmesini hedefleyen projeler bu kategoride değerlendirilir . 

Enerji ve Çevre 

Sürdürülebilir kalkınmanın önünde engel teşkil eden çevre problemlerinin çözümüne yönelik projeler ile enerji verimliliği, alternatif enerji kaynakları, depolama teknolojileri vb. konu başlıklarındaki projeler bu kategorinin kapsamına girer.  

Gıda ve Tarım 

Kırsal kalkınmayı ve rekabet edilebilirliği arttırmayı; yeterli ve güvenli gıda üretimini ve erişimini kolaylaştırmayı; gıda israfı ve kayıplarının azaltılmasını; gıdaların işlenmesine, korunmasına ve depolanmasına yönelik yeni sistemler geliştirmeyi hedefleyen projeler bu kategoride yer alır.  

Makine İmalatı ve Otomotiv 

Robotik ve mekatronik, makine tasarımı ve imalat teknolojileri, otomasyon ve kontrol sistemleri, ileri malzeme teknolojileri, hibrit ve elektrikli araç teknolojileri, yeni nesil motor teknolojileri vb. konu başlıklarındaki projeler bu alanda değerlendirilir.  

Sağlık 

Tıbbi tanı, tedavi ve hastalıkların önlenmesine yönelik yeni ve erişilebilir ürün, metot ve cihazların geliştirilmesini ve sağlık sisteminin sorunlarına çözümler üreterek mevcut koşulları iyileştirmeyi hedefleyen projeler bu kategori kapsamına girer.  

Savunma, Uzay ve Havacılık 

Bu kategori, milli güvenlik ihtiyacını karşılamayı ve ülkemizin savunma, havacılık ve uzay sektöründe teknolojik bağımsızlığını sağlamayı hedefleyen; uydu, haberleşme, uzaktan algılama, veri işleme, sensör teknolojileri, savunma bilişimi, silah ve mühimmat teknolojileri vb. alanlarda geliştirilen yenilikçi ve uygulanabilir projeleri kapsar.  

Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik

Toplumsal sorunlara çözüm getirmeye yönelik yenilikçi fikirler içeren projeleri kapsamaktadır. Bu kategoride kalkınmaya ve istihdama katkı sağlayacak nitelikte girişim fikirleri ile insan hakları, göç, afet yönetimi, yoksulluk vb. konularda sosyal değişim yaratmayı amaçlayan projeler bu kategoride değerlendirilir. 

Her kategoride  başarılı bulunan projeler bölge sergisine davet edilecek ve bölge sergisinde her kategoride dereceye giren proje öğrencilerine ve danışmanlarına 5000 TL'ye varan  ödüller verilecektir.

Bölge sergisinde her kategoride birincilik ödülü alan projeler Türkiye Finaline davet edilecek ve final sergisinde her kategoride dereceye giren proje öğrencilerine ve danışmanlarına 15.000 TL'ye varan ödüller verilecektir.

Yarışmalar ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2750/universite_proje_yarismalari_-_sunum.pptx

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2750/2242_cagri_duyurusu_2019.pdf

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2750/2019-universite_yarismalari-afis.pdf

YARIŞMA İLE İLGİLİ SORULARINIZ İÇİN

Prof.Dr. Sebahattin ÜNALAN  

TÜBİTAK-Kayseri Bölge Koordinatörü 

sebahattinunalan@gmail.com

Doç.Dr. Oğuz DEMİRYÜREK  

TÜBİTAK-Kayseri Bölge Koordinatör Yardımcısı

oguzdemiryurek@gmail.com


Toplam 3730 görüntüleme
Tarih: 27/02/2019
A+ A-